Záznam vystoupení poslance Václav Votavy k zákonu


ve Směnovně (26.11.2004)

Záznam vystoupení poslance Václav Votavy k zákonu ve Směnovně 26. 11. 2004

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve třetím čtení tohoto poslaneckého návrhu zákona vystoupil jménem pětice jeho navrhovatelů se stručnou a poslední obhajobou.

Předložený návrh novely platného znění trestního zákona jsme vypracovali především znepokojeni tím, jak se v poslední době přímo lavinovitě rozmnožily případy, kdy se na našich silnicích objevují lidé, kteří řídí motorová vozidla zcela bez jakéhokoliv řidičského oprávnění, tedy bez odborné způsobilosti. A co je ještě horší, řídí je často pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

V průběhu legislativního projednávání tohoto návrhu byla tato zákonodární iniciativa poměrně bohatě diskutována a já jsem velice rád za tuto diskusi. Samozřejmě že mě mrzí, že nenalezla podporu při projednávání v ústavněprávním výboru. Naopak při projednávání na plénu ji podpořili především ti poslanci, kteří mají sami vlastní trpkou zkušenost, a to ze svých měst, ze svých obcí, právě s řízením motorových vozidel takovými lidmi, kteří je tedy řídí bez odborné způsobilosti a pod vlivem alkoholu.

Byť mě rozprava vedená v tomto sále a postoje některých kolegů k předložené materii utvrdily ve známém rčení "kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody", nepovažuji, jak už jsem řekl, rozpravu za zcela zbytečnou a marnou. Dokáži pochopit argumenty, které zde i v ústavněprávním výboru byly vznášeny, a to, že není vhodné, aby poslanec jednotlivě zasahoval do tak závažné právní normy, jako je trestní zákoník, že je třeba vyčkat rekodifikace této normy. Dokáži také pochopit i úzkostlivou starost o čistotu našeho právního řádu. Dokáži pochopit také jistou zdrženlivost nás všech proti výrazně tvrdším postihům, kdy se koneckonců mohou dotknout každého z nás. Co však nedokáži pochopit, je někdy až úsměvná, dalo by se říci nekorektní argumentace, jako například že chceme kriminalizovat to, když například někdo usedne za volant poté, co zkonzumuje švestkový kompot či kyselé zelí a může se tak v jeho krvi objevit přítomnost alkoholu. - Dámy a pánové, to by muselo být takové množství švestkového kompotu či kyselého zelí, že by opravdu člověk nebyl schopen řídit vozidlo, ale ze zcela jiných důvodů! Důvod si určitě každý z vás uvědomí nebo domyslí sám.

Nebo jsem často musel vyslechnout i názor: "Vždyť vlastně někteří, kteří nemají řidičský průkaz, tak jsou možná i lepší řidiči než ti, co ho mají." Nevím, jak dobří jsou to řidiči, zda ovládají dopravní předpisy, zda ovládají dopravní značky, znají dopravní značky či jenom umějí kroutit volantem. Ale myslím si, že neabsolvování autoškoly přinejmenším něco vypovídá o tom, jaký oni mají smysl podřídit se autoritě zákona.

Připomínám, že to byla právě tato Sněmovna, která minulý měsíc v rámci třetího čtení vládního návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích schválila pozměňovací návrh, který nepřímo novelizoval trestní zákon a který částečně řešil problém řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Zaváděl do našeho trestního zákona nulovou toleranci návykové látky v krvi řidičů motorových vozidel. Bohužel tento zákon nebyl schválen, což mě upřímně mrzí. Ale podle mého názoru bylo rozhodné, že jste právě vy, dámy a pánové, projevili vůli se razantně vypořádat s tímto narůstajícím celospolečenským jevem, kterým bezpochyby je. Otevřeme-li si prosím jakékoliv regionální noviny nebo celostátní noviny, nemine den, abychom se zde nedočetli o dopravních nehodách způsobených právě lidmi pod vlivem alkoholu a často ještě lidmi, kteří vůbec nevlastní jakékoliv řidičské oprávnění.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před závěrečným rozhodnutím o osudu projednávaného poslaneckého návrhu zákona mějme prosím všichni na paměti, že nerozhodujeme pouze a jenom o represivním opatření vůči těmto nezodpovědným lidem, a já se zde nebojím říci vůči potenciálním vrahům na našich silnicích, protože motorové vozidlo v rukou nezodpovědného člověka se často stává opravdu vražedným nástrojem, ale že zároveň můžeme zpřísněním sankcí napomoci k předcházení páchání těchto skutků, k odstrašení před nimi. Mějme prosím na paměti a na vědomí, že tím rozhodujeme o zdraví a bezpečnosti nás všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, tedy řidičů i chodců.

Dovoluji si proto obrátit se na vás znovu se žádostí o podporu předložené poslanecké iniciativy. Domnívám se, že veřejnost od nás také očekává jasný a zcela srozumitelný signál, a to že alkohol za volantem musí mít červenou a osoby bez řidičského oprávnění na silnici opravdu nepatří.

Děkuji vám.