Vystoupení ve Sněmovně k návrhu zákona na zrušení listinných akcií na majitele


(10.12.2010)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.Kkolegyně, kolegové, toto téma bylo již nastoleno v minulém volebním období. Bohužel nedošlo k naplnění této materie. Zopakoval bych v podstatě svůj názor a své vystoupení, které jsem měl i v minulém volebním období, protože se domnívám, že smysl tohoto zákona je správný.

Smyslem zákona tedy je zrušení listinných akcií na majitele. Je možná na místě připomenout, že historicky nejstarší podobou akcie je listina. A listinné akcie se vydávají buď na jméno, nebo na majitele. Akcie na jméno měly a mají na rubu napsané jméno akcionáře, dnes mohou být i v evidenci Střediska cenných papírů. Vlastník nebo spoluvlastník společnosti je tedy znám a společnost vede seznam těchto akcionářů.

Vlastníkem či spoluvlastníkem společnosti, jež má akcie v listinné podobě na majitele, je pak ten, kdo cenné papíry, akcie momentálně drží. Tyto akcie se svým způsobem chovají jako bankovky. Obíhají stejně jako bankovky. Vlastník společnosti či spoluvlastník společnosti, který momentálně drží tyto akcie, je ale anonymní. Ani ostatní akcionáři nemusejí vědět, kdo je vlastně spoluvlastníkem společnosti, a nedozvědí se ani, jaké jsou s těmito anonymními spoluvlastnickými podíly zrovna prováděny transakce.

Velkým rozdílem mezi akciemi na majitele a na jméno je to, kdo vykonává právo s akcií. U akcií na jméno je možné, aby se valné hromady zúčastnil pouze majitel zapsaný v seznamu akcionářů a tedy majitel dopředu známý. U akcií na majitele pak může přijít na valnou hromadu a vykonávat práva akcionáře kdokoliv, kdo bude mít v ten okamžik v ruce akcie na majitele. Také se často stává, že se na valnou hromadu dostaví osoba, které jsou pouze pro valnou hromadu tyto akcie propůjčeny. V podstatě tyto akcie mohou běhat i pod stolem, když se to tak vezme.

Rozdíl je i v převoditelnosti akcií. Akcie na majitele jsou převoditelné neomezeně, akcie na jméno mohou mít stanoveny stanovami společnosti převoditelnost omezenou. Totéž platí o zastavitelnosti akcií.

Také ve svolávání valné hromady je podstatný rozdíl. Jediný způsob, jak se dozvídá majitel akcií na majitele o konání valné hromady, je oznámení v tisku, Obchodním věstníku a podobně. Naproti tomu vlastník akcií na jméno je obeznámen o konání valné hromady osobním dopisem společnosti.

Právě v anonymitě akcionářů firem, a tedy v neprůhledných strukturách těchto firem spočívá řada reálných nebezpečí. Takovým nebezpečím je například možnost obcházení pomocí listinných akcií na majitele zákon proti praní špinavých peněz. Je absurditou, že převod peněz nad 15 tisíc eur musí probíhat bezhotovostně, naproti tomu akcie v milionových, či dokonce miliardových hodnotách putují z ruky do ruky. A to i třeba pod tím stolem, jak jsem řekl. Díky akciím na majitele lze tedy snadno ukrývat majetek.

Dalším příkladem může být porušování zákona o střetu zájmů, či dokonce korupce. Protože není vlastnická struktura akciových společností s listinnými akciemi na majitele známa, mohou anonymní vlastníci, kteří dostávají příležitost rozhodovat o veřejných zakázkách, vlastně zadávat zakázky sami sobě, svým firmám, ve kterých se díky anonymitě akcií na majitele také mohou skrývat.

Tato uvedená nebezpečí spojená s anonymními vlastníky akciových společností a s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedla některé země Evropské unie i Spojených států amerických k tomu, aby listinné akcie na majitele, a tedy tento typ akciových společností buď zcela zakázaly, nebo mají značná omezení. To znamená, že v řadě těchto zemí se vlastníci musejí ke svým podílům přihlásit svým jménem a nemohou zůstávat v anonymitě. Příkladem nepovolení listinných podob akcií je například Francie, Maďarsko, Rusko. Na Slovensku akcie na majitele sice existují, ale musí mít podobu zaknihovaných cenných papírů. Také Německo má řadu omezení, která mají zajistit, že když se na to přijde, je možné vlastníky identifikovat.

 

V České republice je na rozhodnutí akcionáře, pro který typ vlastnictví akcií se rozhodne, buď na jeho jméno, nebo tedy na majitele. Vlastnické struktury tak mohou zůstat skryté, anonymní, a že to usnadňuje provádění skrytých převodů majetku, praní špinavých peněz, často i korupci, není třeba dodávat.

Předložený návrh zákona tedy na toto reaguje a upravuje zrušení listinných akcií na majitele a postup při jejich výměně. Akcie na majitele mohou být sice vydávány, ale pouze v zaknihované podobě. Pokud vím, tak i Věci veřejné měly ve svém programovém prohlášení zrušení takového typu akcií. Proto předpokládám také, že se k našemu návrhu, k návrhu poslanců sociální demokracie rádi přihlásí. Děkuji.