Interpelace ve věci podpory rozvoje hospodářsky slabých regionů


(10.02.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dne 23. září 2010 na 5. schůzi Poslanecké sněmovny jsem vznesl interpelaci, na kterou se mi dostalo od vás odpovědi, protože jste byl omluven a nebyl jste přítomen. Předmětem této interpelace byla problematika podpory vymezených regionů se soustředěnou podporou státu s uvedením dotazu týkajícího se možnosti dalšího pokračování podpory těchto regionů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a představy této podpory pro rok 2011 a roky následující, včetně uvedení vyčleněných prostředků.

Vy jste mi tehdy napsal velice pozitivní dopis, který jsem oceňoval, že v současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj nový návrh státního programu Podpora regionálního rozvoje pro roky 2011 až 2014, který bude zaměřen na požadovanou podporu pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, že v rozpočtu bude vyčleněna částka 417 mil. Kč.

Napsal jste také, že předpokládáte, že i přes úsporná opatření, která jsou promítnuta v návrhu státního rozpočtu na rok 2011, bude vytvořen v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj prostor i pro nezbytné řešení právě potřeb hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů.

Podle mých informací zatím tento program otevřen nebyl a samozřejmě nejsou ani alokovány do tohoto programu prostředky.

Chci se vás tedy, vážený pane ministře, zeptat na to, jak to vypadá, zdali tento program bude otevřen, jak jste mi napsal tehdy v odpovědi na moji interpelaci, a zdali prostředky, které jste uváděl, v tomto programu budou.

Myslím si, že je to program velice potřebný a že řada obcí ze slabých regionů právě na tyto prostředky čeká a dokáže je smysluplně využít.

Děkuji vám za odpověď.

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já se pokusím odpovědět. Co se týče programu Podpora regionálního rozvoje pro období 2010 až 2014, jak jsme ho připravovali, tak na rok 2011 byly připraveny dva podprogramy. Jeden podprogram je Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů a druhý je Podpora obnovy a rozvoje venkova, který je určen pro obce do 300 tisíc obyvatel maximálně.

V těchto podprogramech je alokováno dohromady 367 mil. Kč. My v tuto chvíli připravujeme střednědobý výhled na dva až tři roky a chtěli bychom samozřejmě dosáhnout toho, aby prostředků tam bylo o něco více, protože si uvědomujeme, že prostředků je skutečně málo.

Poslanec Václav Votava: Děkuji za odpověď. Pochopil jsem z toho, pane ministře, že tento program otevřen svým způsobem bude. Budou tam alokovány prostředky o něco nižší, ale budete se snažit, aby se ty prostředky zvýšily.

Já bych chtěl požádat, pokud tedy budete ten program otevírat /jsem rád, že zřejmě budete/, aby nebyl omezován částkou 5 mil. Kč jako to bylo dříve, ale alespoň částkou 10  mil. Kč pro jednotlivou akci, jednotlivý případ. Myslím si, je to částka tak akorát pro obce, pokud mají řešit některé své investiční záležitosti.

Jinak samozřejmě děkuji za odpověď a budu s napětím čekat na to, až bude program otevřen. Děkuji.