Pozměňovací návrhy poslance Votavy k zákonu o veřejném zdravotním pojištění


(10.06.2011)

V pátek 10. června projednávala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Poslanec Václav Votava načetl k projednávanému zákonu dva pozměňovací návrhy. Záznam jeho vystoupení následuje:

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si načíst dva pozměňovací návrhy k projednávanému tisku.
První pozměňovací návrh se týká zákona číslo 551/1991 Sb., je to zákon o VZP. Tento pozměňovací návrh zní: V § 24 se za odst. 3 doplňuje nový odst. 4, který zní: Pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrováni, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle pojišťovna pojištěncům bezplatně na adresu jejich pobytu, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do 31. března následujícího po kalendářním roce, v němž pojištěnci byli účastni na pojištění. Bezplatné podávání údajů pojištěncům na jejich žádost není vyloučeno.

Druhý pozměňovací návrh se týká zákona číslo 280/1992 Sb., což je zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Tento pozměňovací návrh zní: V § 21 se za odst. 3 doplňuje nový odst. 4, který zní: Zaměstnanecká pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrováni, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle zaměstnanecká pojišťovna zaměstnancům bezplatně na adresu jejich pobytu, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do 31. března následujícího po kalendářním roce, v němž pojištěnci byli účastni na pojištění. Bezplatné podávání údajů pojištěncům na jejich žádost tím není vyloučeno.

Toliko tedy dva pozměňovací návrhy. A já bych si dovolil je nyní v krátkosti odůvodnit. Cílem mého pozměňovacího návrhu je uzákonit povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, resp. zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, pravidelně, a to vždy jednou za rok, rozesílat svým pojištěncům informaci o zdravotní péči poskytnuté jim ve sledovaném období

Sledovaným obdobím zde rozumím období kalendářního roku, eventuálně jeho poměrné části, v němž byl pojištěnec pojištěncem té které zdravotní pojišťovny a byl účasten na zdravotním pojištění podle zvláštních právních předpisů. Chci upozornit, že takový pozměňovací návrh jsem podával již v minulosti, bohužel nebyl Sněmovnou přijat.

Informace o zdravotní péči poskytnuté pojištěncům v uplynulém kalendářním roce by byly zasílány na náklady zdravotní pojišťovny každoročně na adresu pobytu pojištěnců, a to vždy nejpozději do 31. března následujícího po sledovaném kalendářním roce nebo jeho části. Domnívám se, že ačkoliv je již nyní povinnost zdravotním pojišťovnám podávat svým pojištěncům informace o poskytnuté zdravotní péči uložena platným právním řádem, je jen velmi málo pojištěnců, kteří je o takové informace žádají. Můj pozměňovací návrh proto každému jednotlivému pojištěnci garantuje, že vždy nejméně jednou za rok, nevyžádá-li si takovou informaci on sám, získá přehled o jemu poskytnuté zdravotní péči.

Jsem také přesvědčen, že pozměňovací návrh naplní na jedné straně právo pojištěnce na výše uvedené informace v celém svém rozsahu, aniž by musel zdravotní pojišťovnu o takové informace žádat, na druhé straně bude nepochybně představovat nástroj zabraňující falešnému vykazování zdravotní péče zdravotnickými zařízeními. O tom, že i ve zdravotnictví jsou bohužel nepoctivci, kteří pojišťovny obírají prostřednictvím nic netušících, a tedy zneužitelných pacientů, myslím, není pochyb. Svědčí o tom i řada případů z poslední doby, která byla prezentována v médiích. Myslím, že toto opatření bude tedy ve finále i ve prospěch samotných zdravotních pojišťoven.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.