Interpelace ministra Hegera ve věci úhrady přípravků z marihuany


(21.03.2013)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, svojí interpelací navazuji na interpelace dnes již přednesené ctihodných mých kolegů pánů Béma a Bureše.

Český právní řád doznal zákonem č. 50/2013 Sb., změny, kterou se pacientům umožňuje legální využívání konopí pro léčebné použití a kterou se má zabránit dalšímu zneužívání konopí pro jakékoli jiné než léčebné a vědecké účely.

Vy jste se při minulé interpelaci dne 14. 2. 2013 vyjádřil k úhradě konopí ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění takto: Je dneska nezvratným faktem, že účinnost konopí jako léčiva není brána jako seriózní a léčivo v této farmaceutické podobě je považováno pouze za podpůrný léčivý prostředek a ty dnes nejsou prakticky v celé šíři hrazeny.

Následně Státní ústav pro kontrolu léčiv dne 4. 3. 2013 vydal návrh opatření obecné povahy č. 04-13, kterým navrhuje nulovou úhradu konopí, tj. sto procent spoluúčasti pacientů. Učinil tak pouze opakováním vašeho tvrzení, které se odkazuje na nezvratnost faktů, ačkoliv žádná fakta nezmiňuje.

Táži se vás tedy, vážený pane ministře, je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, aby se správní orgán ve věci návrhu opatření obecné povahy řídil toliko přáním či zadáním ministra a ignoroval nezbytnost založení správní úvahy na skutečných, objektivních a přezkoumatelných důkazech? Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, úhrady léčebných přípravků z konopí budou touto zemí pravděpodobně ještě dlouho znít v ostrých diskusích příznivců a odpůrců konopí a příznivců a odpůrců pěstování drog volnějšího či přísnějšího charakteru.

Dovolte mi, abych nejdřív obecně řekl, že tím, že byla zavedena možnost pěstování konopí pro lékařské účely zákonem, se pěstování konopí z nelegální podoby amatérského domácího pěstování dostalo do podoby pěstování farmaceutického, které je provázeno celou řadou omezení a restrikcí a zejména kontrolních mechanismů. Takže to konopí farmaceutické jako substrát je a bude v naší zemi mimořádně drahé, ať bude dováženo a nebo ať bude pěstováno, jak se na to těší celá řada podnikatelských subjektů, které se chystají, že až to za rok bude možné, se přihlásí do soutěže o povolení pěstovat konopí pro lékařské účely. Tolik široký pohled na věc.

Váš konkrétní dotaz, jestli SÚKL jako správní orgán působí ovlivněn vyjádřením ministra na interpelacích, já opravdu musím naprosto jednoznačně odmítnout. Státní ústav pro kontrolu léčiv je orgán, který je zcela nezávislý. Já jsem tady vyjádřil jenom své přesvědčení na základě svých znalostí jakožto lékaře, nikoliv jakožto poslance nebo ministra zdravotnictví. Své znalosti, i kdybych je bral jako znalosti ministra zdravotnictví, nejsou relevantní, protože SÚKL je orgán určený zákonem, který má jako prvoinstanční orgán rozhodovat o tom, co a jak bude hrazeno. A rozhoduje podle velmi přísných předpisů.

Ty přísné předpisy v sobě mají mj. i ustanovení, že míra úhrad, která je stanovena, vychází z rozsahu terapeutické účinnosti a nákladové efektivity. A to, jak jsou tyto hodnoty stanoveny, jsou dány postupy, které určuje zákon. Mimo jiné každý přípravek, který má býti z veřejného pojištění hrazen, musí podle zákona splňovat účinky léčebného přípravku. A ty přípravky a jejich léčebné efekty jsou rozděleny na přípravky ryze léčebné, které vedou k ovlivnění nemoci jako takové, a přípravky podpůrného charakteru, které vedou k lepšímu snášení nemoci.

Do dneška nebyla provedena seriózní studie, která by jasně prokazovala, že konopí má opravdu léčebné účinky na danou nemoc. To, že jsou tady citovány studie různých uživatelů drog a použivatelů drog, ať jsou legální v některých zemích nebo nelegální u nás tyto experimenty, tak to ještě neznamená, že přesto že jsou tyto studie, tzv. studie, rozhodně ne studie charakteru léčebných studií podle zákona, to že jsou široce citovány v různých zdrojích včetně internetu zejména, ještě neznamená, že se jimi bude řídit ústav, který musí postupovat podle zákona.

Stanovení SÚKL, že se jedná o léčebný a podpůrný prostředek, jasně říká, že tento prostředek hrazen není. Venkoncem Ministerstvo zdravotnictví s tímto faktem, že ten prostředek velmi pravděpodobně hrazen nebude na základě předběžných analýz, které jsme měli k dispozici, upozorňovalo při schvalovacím procesu tohoto zákona a - (Předsedající upozorňuje na čas.) - nevznikl žádný jiný fakt, který by vedl k jinému závěru.

Proti tomu procesu je možné odvolání a v něm bude ministerstvo fungovat jako druhá instance. Třetí instancí může být správní soud.

Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji. To, co jste řekl, pane ministře, ano, tento přípravek bude velice drahý, protože nemá léčebné účinky. A o tom, jestli má nebo nemá léčebné účinky, o tom se asi rozcházíte s řadou odborníků, aspoň co jsem zaregistroval i ve veřejných zdrojích. Ale pak já ztrácím smysl přijetí toho zákona. Protože přece jsme zákonem chtěli omezit nelegální získávání konopí právě pro takové léčivé účinky. To je jedna věc.

Řada lidí samozřejmě, pokud to bude tak drahé, prostě na prostředek nedosáhne a bude si ho stejně opatřovat nelegálním způsobem. Takže opravdu ztrácím trošku smysl přijetí tohoto zákona. Snad jsme chtěli, aby se to omezilo.

Víte, já trošku se nebráním ani tak tomu, že mně to připadá, jako kdyby tím byla sledovaná určitá výhoda pro výrobce, kteří mají hrazená léčiva - (Předsedající upozorňuje na čas.) - a v řadě případů, která nemohou ani těm nemocným ani přinést úlevu. Ale prostě je to ochrana určitých výrobců určitých léčiv.

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já bych v první řadě si dovolil replikovat to, co řekl pan poslanec Votava na konci, že je tady celá řada výrobců, kteří produkují léčiva, mají pro ně stanovené úhrady a ta léčiva nejsou účinná. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, jestli víte o nějakém takovém léčivu, tak já bych velmi prosil, abyste nám to léčivo označil a my celou záležitost prověříme, protože to by samozřejmě byla věc, která by byla proti stávajícím zákonům.

To, že chceme lobbovat pro tyto firmy, je konstatování, které já bych mohl obrátit a říci, že všichni, kdo prosazovali tento zákon, chtěli lobbovat pro ty potenciální pěstitele konopí a nebo pro firmy, které konopí sem budou dovážet. Já to dělat nebudu. Ale už na začátku prosazování toho zákona v diskusích, které byly vedeny okolo přípravy zákona, tyto diskrepance byly.

Existuje ještě jedna možnost. Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o indikacích. Vyhláška je už v připomínkovém řízení. Bude stanovovat jasná pravidla, kde konopí může být předepisováno. To je první stupeň, který je možno regulovat.

A druhý stupeň, pokud jde o ty úhrady, tak platí obecné pravidlo u podpůrných léčiv, že pokud se všechny zdravotní pojišťovny shodnou pod dojmem nebo pod tlakem odborných průkazů vysoké míry té podpůrnosti, tak je možno (upozornění na čas), shodnou-li se, aby bylo to léčivo nakonec hrazeno. Já jenom upozorním, že ve Velké Británii a Německu, které mají daleko více občanů než my, je ne hrazeno, ale je povoleno předepisování u cca 2 tisíc pacientů. Takže ty představy - 40tisícové petice pro to konopí, že to bude reprezentovat 40 tisíc obyvatel, kteří to konopí potřebují, tak ty jsou opravdu nereálné.