Podpora ekonomického růstu - priorita všech priorit


(30.05.2014)

    

Přes pochopitelné problémy při sestavování rozpočtu na rok 2015 a zdůrazňování resortních priorit (bylo by v našich podmínkách nenormální, pokud by se tak nedělo), nesmí zapadnout jasný prioritní úkol tohoto rozpočtu a to podpora ekonomického růstu.

Nezaměstnanost v České republice, i po poklesu v posledních třech měsících, je s 570 tis. registrovanými nezaměstnanými stále vysoká. Chudoba a sociální vyloučení hrozí bezmála 1,5 milionu obyvatel ČR. Na hranici příjmové chudoby žilo loni téměř 886 tisíc lidí. To jsou alarmující čísla, které uvádí Český statistický úřad.

Zahájit nápravu tohoto stavu nám umožní pouze ekonomický růst. Bez něho se z problémů nedostaneme. Klíčovým nástrojem této politiky se musí stát státní rozpočet, který musí obsahovat výrazná prorůstová opatření.

Naskýtá se samozřejmě otázka, zda přijímat nějaká další prorůstová opatření v době, kdy se začínají zřetelně objevovat prvky určitého oživení ekonomiky. Podle mého názoru je to naprosto nezbytné. Současný růst, který je tažen především soukromou spotřebou a nárůstem vnější poptávky, je velmi labilní a potřebuje podpořit výrazným rozpočtovým impulsem směřovaným do podpory veřejných investic (je to důležité i z toho důvodu, že loňská přehnaná rozpočtová úspora se realizovala v převážné míře právě na vrub poklesu investic a to v situaci, kdy byl jejich pokles zaznamenán již v roce 2012). Samozřejmě jde i o to již do rozpočtu na příští rok zapracovat nějaké nosné a hlavně realizovatelné projekty.

Tímto projektem by mohla být kromě podpory investic do rozvoje dopravní infrastruktury také podpora výstavby sociálních bytů. Výhody projektu výstavby sociálních bytů spočívají v jeho vysoké multiplikaci ve vztahu k růstu i zaměstnanosti, v možnosti variability projektu ve vztahu k regionálním potřebám i podle jednotlivých sociálních skupin, v možnost využít na tento projekt kofinancování z prostředků EU, v možnosti využít projekt jako nápravu sociálních dopadů deregulace nájemného u sociálně ohrožených osob (např. nezaměstnaní, důchodci), ve vyvolání tlaku proti kriminálním praktikám v prostředí ubytoven. V této souvislosti a s přehodnocením dosavadního benevolentního poskytování příspěvků na bydlení by vláda měla, dle mého, stanovit, že co se ušetří na poskytování tohoto příspěvku, bude poskytnuto právě na výstavbu těchto bytů.

Na druhé straně je jasné, že efekty tohoto projektu je možno očekávat zhruba v horizontu dvou let. I proto je velmi důležité rozhodnout a vyhlásit tento projekt jako prioritu vlády co nejdříve a vzhledem k velmi slušně se vyvíjejícímu inkasu daní v letošním rozpočtu věnovat na přípravné a projekční práce peníze již v tomto roce. Je to důležité především proto, že nelze předpokládat, že by bylo možné rozumně použít vyčleněné prostředky v následujících létech bez odpovídající přípravy.

Prorůstová opatření směřující do investic jdou na pomoc ale i našemu stavebnictví, které se nachází v neradostné situaci. Jeho kapacity ve srovnání s rokem 2008 klesly o třetinu a muselo z něj odejít 50 tisíc lidí. A tento resort se tedy bez konkrétní pomoci ze strany státu výrazného oživení hned tak nedočká.

 

 

 

Václav Votava