Tlak na slučování obcí poroste


Tachovský deník (21.03.2007)

Tlak na slučování obcí poroste
Tachovský deník, 21.3.2007

Napsali jste

Ve svém příspěvku asi kousnu do kyselého jablka, ale nemohu si pomoci.
Zaznamenal jsem diskusi na stránkách Deníku o práci starostů a ekonomickém zázemí malých obcí. Ani� bych chtěl polemizovat s některými výroky pana redaktora na adresu starostů, kterých si osobně velice vá�ím, dotkl se nicméně velmi citlivé otázky, kterou ne v�ichni starostové i občané malých obcí chtějí sly�et. Ta otázka zní - je opravdu nutné, aby v ka�dé malé obci byl obecní úřad?
V České republice je na 10 mil. obyvatel přes 6200 samostatných obcí! Jenom obcí do 200 obyvatel je více jak 1600. A ka�dá taková i sebemen�í obec má svého starostu (pravda ne v�dy jako uvolněného), svou radnici, účetní, pořizuje si výpočetní techniku a dal�í vybavení, pobírá od státu prostředky na chod obce, pořádají se tu volby, mnohdy opakovaně (kdy� se sousedé třeba nepohodnou a z pětičlenného zastupitelstva někdo odstoupí a náhradník není).
Je nadále tento stav udr�itelný? Jen pro ilustraci uvedu příklad ze zahraničí - kdy� jsem byl na pracovní cestě v Dánsku, stě�ovali si tam na jednom ministerstvu, �e Dánsko má moc obcí, rozuměj - obecních úřadů. Na 5 milionů obyvatel 271 obcí. Rádi by to prý stáhli na 100 úřadů.
Ka�dý občan malé obce vám ale nejspí� řekne, �e by se s �ádnou velkou obcí spojit nechtěl, proto�e ta by na svůj maličký satelit stejně ka�lala, nic by jim nedala, nic nepostavila, a oni si ve vesnici raději o sobě rozhodují sami. Ano, rozhodují si o svých zále�itostech sami, ale za jakou cenu. Prostředky, které od státu dostávají a jsou často jediným významným příjmem obecní kasy, vystačí tak akorát na zaji�tění správy obce a na nezbytné slu�by. Potom klobouk dolů před starostou takové obce. Musí pracovat s rozpočtem, který mu nedává moc prostoru pro investice na zvelebení obce, na komunikace, na vodovod a kanalizaci, ale také třeba na kulturu či sport. Chybí mu úřednický aparát a přesto se musí orientovat v různých právních předpisech, neustále se na něho valí nové informace a úkoly. A jeho zodpovědnost není o nic men�í ne� starosty vět�ího města. Který navíc potřebný odborný servis má. Přesto musím uznat, �e jsou i velmi malé obce, kde mají schopného starostu a obec se utě�eně rozvíjí, �e znám osady, které díky soudr�nosti a pracovitosti obyvatel vypadají lépe, ne� sousední obec, pod kterou patří. Na druhou stranu jsem poznal i obce, kterým by ze v�eho nejvíc prospělo, kdyby se s někým spojily.
A� to starostové chtějí sly�et nebo ne, myslím si, �e bude čím dál vět�í tlak na to, aby se počet samostatných obcí postupně sni�oval. Je otázka, jak to smysluplně udělat. Kdo a jak bude rozhodovat, která obec má právo na svůj obecní úřad a která u� ne. Jak to udělat citlivě a demokraticky tak, aby to občané ani zastupitelé necítili jako křivdu a jako to staré -O nás bez nás.

O autorovi: Ing. Václav Votava (ČSSD) poslanec Parlamentu ČR